Komunální volby 2022 – speciál z Vyškova

15. září 2022
Volby 2022 – JM kraj

V letošním roce kandiduje v komunálních volbách ve Vyškově 9 politických subjektů. Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?
  2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?
  3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?
  4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace, že „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů ve Vyškově:

ANO 2011

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Většina městských bytů je určena pro sociálně slabé spoluobčany, zdravotně postižené a seniory, tedy zvýšení nájmů v době ekonomické krize při současném skokovém navyšování energií by pro ně bylo neúnosné. To si uvědomujeme, a proto chceme co nejdéle udržet stávající cenovou hladinu nájmů.

Vstupné do městských zařízení musí odrážet ekonomickou únosnost dané organizace tak, aby v extrémním případně nedošlo k ukončení jejich provozu. Bude se jednat o nějaký konsensus tak, aby si občané mohli kulturní akce či sport dovolit, a na druhé straně nebyla zařízení v ekonomickém deficitu. Chceme pro příští rok navýšit finanční prostředky do tzv. programových dotací, kterými dotujeme sportovní, volnočasové a jiné aktivity místním spolkům tak, abychom jim pomohli ve financování zvýšených nájmů, dopravného ad. Velmi dobře víme, jak je kvalitní využití volného času dětí a mládeže důležité.

Místní poplatky jsme upravovali v tomto volebním období, nepředpokládám jejich další navyšování v době krize.

Budeme… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Město Vyškov dlouhodobě podporuje místní podnikatele, pravidelně je vyzýváme k účasti na veřejných zakázkách. Spolupracujeme nad významnými projekty, které ovlivňují rozvoj našeho města.

Výhodou je určitě kvalitní infrastruktura, napojení na dálniční síť a snaha města opravovat přístupové chodníky a komunikace.

Developeři u nás realizují rozsáhlou výstavbu bytů, u některých dotovaných projektů je výhodou, že jejich součástí jsou byty pro sociálně znevýhodněné občany.

S podnikateli jsme spolupracovali v době obou krizí, a díky některým z nich se podařilo pomoci řadě našich zdravotně postižených, sociálně slabých občanů, a také našim seniorům.

Jsme rádi za podporu neziskového sektoru ze strany podnikatelské sféry, což je velmi důležité pro komunitní život ve městě.

Podporujeme také drobné podnikatele, každých 14 dnů na Masarykově náměstí pořádáme Vyškovské trhy, zveme je na velké prezentační akce města.

Podporujeme obchody v místních částech, protože mají velký význam pro ty občany, kteří nemají… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Nové vedení města si musí stanovit své priority, mezi které by měla patřit jak postupná rekonstrukce Nového zámku, tak přístavba kulturního sálu, tzv. Nová scéna.

Pokud je investice smysluplná a občany většinově přijatelná, je i úvěr města přijatelný. Vždy se ale snažíme jít nejprve cestou získávání mimorozpočtových zdrojů.

Rekonstrukci Nového zámku jsme rozložili do několika etap, protože realizace akce jako celku by byla pro město finančně neúnosná.

Nyní jsme ve fázi zpracování projektové dokumentace, následně bude možné žádat o evropské dotace na opravy kulturních památek.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Areál pivovaru je pro naše město strategickou záležitostí, leží v centru města a v sousedství zámku. Uvědomujeme si, že jeho odkoupení bude nákladné, nicméně mělo by být finančně zvládnutelné díky uspořeným prostředkům.

Máme připravenou studii využití pivovaru, v níž je zakomponovaný i soukromý minipivovar, aby 350 let stará tradice vaření piva ve Vyškově nezanikla.

Areál má obrovský potenciál jak pro místní občany, tak i pro turistický ruch. S čímž souvisí i více příležitostí pro místní podnikatele.

Jeho rekonstrukce by opět probíhala po etapách, v lepším případě s pomocí dotačních titulů.

ČSSD a Nezávislí pro naše město

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Ano zachovat, popřípadě snížit.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

V době, kdy ČSSD bylo ve vedení města, bylo rozhodnuto o vybudování průmyslových zón, kde se podařilo vytvořit nová pracovní místa společně s podnikateli. Vyškov má 3 průmyslové zóny. Nízká nezaměstnanost vytváří předpoklad spokojeného života. V této politice spolupráce s podnikateli chceme pokračovat.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Město by se nemělo zadlužit kvůli investicím do rekonstrukcí a oprav zámku. Chceme zámek opravovat v nezbytné míře, případně využít dotační tituly na opravu kulturních památek. Chceme část zámku zařadit do kulturních aktivit města.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Pokud by stát nabídl Vyškovu pivovar, záleží za jekých podmínek. Zájem o pivovar trvá a finance bychom hledali prostřednictvím úvěru, nebo sdružením prostředků s podnikatelskými subjekty.

KDU-ČSL

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

K úpravě výše nájmů došlo v posledních letech, kdy rozdíly činili až stovky procent. Výše nájemného u obecních bytů ve Vyškově je stále hluboce pod hranicí komerčního nájemného. S ohledem na to, že více než polovina bytového fondu je vyčleněna pro seniory a sociálně potřebné, nepředpokládáme v nejbližší době jeho zvyšování. Provoz kulturních a sportovních zařízení je dotován městem. Zde bude záležet na finančních možnostech. K úpravám může docházet, ale neočekávám diskuzi nad výrazným zvýšení cen.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Podnikatelé jsou především zaměstnavatelé. Vyškov patří dlouhodobě k městům s nejnižšími procenty nezaměstnanosti. Spolupráce je na dobré úrovni. Nadále budeme vyzývat místní podnikatele k účasti na výběrových řízeních, řešit úpravy územního plánu i záležitosti pozemků s ohledem na možný růst pracovních míst. Evidujeme enormní zájem developerů o výstavbu bytů a domů. Na druhou stranu město potřebuje zabezpečit budoucí údržbu veřejných ploch, opravu komunikací, vybavení hřišť, zelených ploch apod. Proto musíme hledat vzájemně výhodnou spolupráci a od podnikatelů očekáváme jejich zapojení.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Úvěr si umím představit u projektů, které město posunou kvalitativně dále. Např. u přístavby kulturního domu nebo koupi areálu pivovaru. Především však u projektů, které přinesou v budoucnu úspory. Stejně jako u dofinancování projektů, na které bychom získali dotační peníze. A to se může týkat i opravy zámku, který k historii Vyškova¨.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Jednoznačně! Pivovar patří mezi několik málo historických objektů města a je třeba pro jeho získání udělat maximum. Máme zpracovanou koncepci jeho využití, která počítá s minipivovarem. V této věci jsme ve spojení s vedením Jihomoravských pivovarů a.s. i Ministerstvem zemědělství. Na koupi pivovaru bychom zřejmě použili část peněz v rezervě, případně výnosy z prodeje pozemků. Přijatelný je i úvěr.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

KSČM rozhodně nechce jít cestou vládních stran, a proto chceme občanům pomoci alespoň tím, že v případě volebního úspěchu nezvýšíme jakékoli poplatky, patřící do gesce měst a obcí.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Vyškov je dnes městem, který má velký potenciál k rozvoji zaměstnanosti. Rovněž je na místě využít turistického potenciálu města a okolí. Dnes je pro turisty Vyškov město jednodenní návštěvy, nicméně nabízí nespočet možností, které by je mohly udržet ve městě déle.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Myslíme, že primárně je nutné - zvláště ve chvíli, kdy vláda odmítá pomáhat lidem - podpořit občany města se zvládáním Fialovy drahoty!

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Vyškovský pivovar má dlouhou historii, strategickou polohu i potenciál pracovník míst, a proto by město mělo mít zájem na získání areálu do svého vlastnictví.

Náš Vyškov

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Vzhledem k současné složité situaci nepovažuji za šťastné zvyšování jak nájmů v městských bytech, tak dalších poplatků či vstupného na kulturní a sportovní akce. Čeká nás hodně těžká doba. Radnice musí v takové chvíli občanům aspoň tímto způsobem pomoci. Zvyšování nájemného ani dalších poplatků bychom tedy nepodpořili.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Zapojení podnikatelských subjektů do aktivit měst je současným trendem. Určitě bychom aktivně oslovovali firmy s nabídkou spolupráce, ale nechali bychom na nich, do jakých oblastí chtějí upřít svůj zájem. Někdo se bude chtít aktivně podílet na projektech týkajících se životního prostředí, jiným bude blízká sociální oblast či sport nebo kultura.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Hlavním zdrojem financí na rekonstrukci zámku by měla být evropská dotace. Menší část by byla na městě a záleží na momentální situaci, zda by město financovalo opravu rozloženou do několika let z vlastních zdrojů či by využilo úvěr. V současnosti při 15% inflaci, kdy ušetřené peníze rychle ztrácejí hodnotu, by možná nebyl úvěr špatným řešením. Takže pokud by to bylo potřebné, byli bychom pro úvěr, pokud by přetrvávala vysoká míra inflace. Zejména jde-li o investici do budoucna, nikoliv o „projedené peníze“. O městský majetek bychom měli řádně pečovat a nenechat chátrat kulturní památku v centru města. Její adekvátní využití bude jak ve prospěch Vyškováků, tak to pomůže rozvoji turistického ruchu a na něj navázaných služeb.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Rozhodně ano. Koupit areál vyškovského pivovaru je z pohledu města strategická investice. Dle současných plánů by se část areálu měla znovu připojit k zámecké zahradě (jejíž byla původně součástí), dále by měl vzniknout nový otevřený veřejný prostor a obnova vaření piva v historické části by Vyškováky jistě také potěšila. Vzhledem k důležitosti tohoto místa pro další rozvoj centra města právě v tomto případě bychom se za určitých okolností nebránili ani úvěru.

Občanská demokratická strana a sdružení nezávislých kandidátů

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Velmi dobře si uvědomujeme vážnost situace, která je v současné době na trhu s nemovitostmi včetně cen nájemného a energií. Stav průběžněmonitorujeme, abychom mohli co nejdéle a pokud možno trvale udržet stávající cenovou hladinu nájmů. Tedy nebylo by vhodné v této situaci občanům jakkoli ještě zdražovat náklady na bydlení. Pro občany s velkou mírou sociálního vyloučení, jako jsou například matky, které samy pečují o děti, dokonce připravujeme výstavbu sociálního bydlení.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Vyškov je podle výsledků rozsáhlého výzkumu Město pro byznys dlouhodobě jedním z nejlepších měst s podmínkami pro podnikání na jižní Moravě. Za poslední desetiletí skončil jednou třetí, čtyřikrát druhý a třikrát první.

V tomto nastoleném trendu chceme pokračovat i nadále: kombinací přívětivého přístupu veřejné správy k podnikatelům a kvalitními podmínkami hodláme vytvářet pobídkyspolupráce i pro další firmy a podnikatele tak,abychom ve Vyškově opravdu všichni táhli za jeden provaz.

Vyškov může těžit především z velmi kvalitní infrastruktury, napojení na dálniční síť, nízké míry nezaměstnanosti a kriminality, a naopakvysoké úrovně zdravotní péče. Spolu se vstřícným přístupem veřejné správy je to významný podnět pro naše podnikatele.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Rekonstrukci Nového zámku jsme rozložili z finančních důvodů na více fází. Máme za sebou vytvoření generelu využití včetně obnovy barokního sálu a zpracováváme projektovou dokumentaci. Právě projekční práce nás posouvají zase o něco blíž k možnosti získání dotačních peněz, protože město si samozřejmě opravu jako čistou investici dovolit nemůže. V letech 2021 až 2027 byly a budou postupně vypsány evropské dotační tituly na opravu kulturních památek, kam právě vyškovský zámek spadá a na které budeme cílit.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Náš zájem o rozsáhlý areál trvá. Pivovar je bohužel stále zatížený vleklým soudnímsporem, takže ministerstvo zemědělství ho nemůže prodat. Na místě každopádněnepřešlapujeme. Připravili jsme studii na využití pivovaru a až to bude možné, pokusíme se jejzískat za zvýhodněných podmínek.

Zatím máme k dispozici ucelenou vizi, která k významné městské památce přistupuje citlivým a historicky poučeným způsobem. Obnova by byla znovu rozdělená do několika etap a opět by hrály velkou roli dotace. Jde o strategické území, které chceme mít pod kontrolou, a zároveň si přejeme, aby se do uvadajícího areálu vrátil život.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ S PODPOROU VOLBY PRO MĚSTO

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Současná ekonomická situace je velice složitá a nepřehledná. Naší snahou bude především neuvrhnout do chudoby ty nejzranitelnější a zachovat dostupnost kultury a sportu všem Vyškovanům. Na druhou stranu je však zároveň nutné zachovat ekonomický provoz příspěvkových organizací města, kterým rychle rostou náklady. Budeme tedy sázet na zefektivnění provozu a úsporu energií. Technologie, které se v době nízkých cen energií nevyplatily, dnes přicházejí ke slovu. Velkou výhodou je, že město v předchozích letech hospodařilo s přebytkovým rozpočtem. Nájemní bydlení v městských bytech využívají především sociálně slabší obyvatelé, které asi nejvíce postihne zvyšování cen energií a potravin. Při posuzování výše nájemného tedy budeme postupovat citlivě a obezřetně a brát toto navýšení a nárůst mezd v úvahu. Aktivně budeme občany informovat o tom, kam se obrátit o pomoc nebo jak efektivně řešit rodinnou finanční situaci.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Dobré vztahy s místními podnikateli jsou pro nás nesmírně důležité. Základem je dobrá komunikace a sdílení vzájemných potřeb a příležitostí k vzájemné pomoci. Rádi bychom se s nimi tedy pravidelně potkávali. Jedním ze způsobů, jak využít podnikatelský potenciál Vyškova je učinit Vyškov přitažlivý a přitáhnout k nám více turistů. Dobrým příkladem je podpora Vyškovské ZOO s dinoparkem, které přiláká více než 200 000 návštěvníků. Opravený zámek a přilehlé zahrady prodlouží také pobyt turistů. Bude to příležitost pro rozvoj firem v oblasti gastronomie, ubytování a dalších služeb.

A jsme také rádi, že se podařilo prosadit příspěvky pro malé soukromé obchody hlavně v okrajových městských částech. Tyto obchody s potravinami jsou nesmírně důležité pro komfort našich spoluobčanů, zejména těch, kteří nemají možnost zajet si pravidelně na nákup do města. V případě těchto obchodů se spíše než o podnikatelský záměr jedná o službu občanům a je tedy na místě je i nadále podporovat.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Opravě zámku říkáme rozhodné ano a jsme rádi, že tento projekt je jednohlasně podporován všemi zastupiteli napříč politickým spektrem na radnici. Vyškovský zámek spolu se zámeckou zahradou byl svého času perlou Moravy srovnatelnou s Kroměříží nebo Slavkovem. Je potřeba mu vrátit jeho krásu a atraktivitu. Navíc budova stojí přímo v centru města a stane se dalším turistickým lákadlem. To přivede turisty i do centra a náměstí se stane opravdovým živým srdcem. V důsledku to pomůže i Vyškovanům samotným. Více turistů znamená více příležitostí pro místní podnikatele, více kulturního vyžití občanům a více peněz do městského rozpočtu. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách. Je třeba shánět dotace a finanční podporu z nejrůznějších stran. Už nyní zpracováváme projektovou dokumentaci tak, abychom mohli využít dotační příležitosti. A pokud to dokázali v jiných městech, nevidíme důvod, proč by to nešlo u nás. To, že to jde můžeme vidět například v Kroměříži. Pojďme udělat… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Vyškovský pivovar se nachází v centru města a je to pro nás strategické území, jehož rozvoj chceme mít pod kontrolou. Již v tomto volebním období jsme změnili územní plán tak, aby mělo město větší vliv na rozvoj tohoto území. Rádi bychom podpořili vznik malého soukromého pivovaru, který by zároveň vrátil do Vyškova téměř 350 let starou tradici vaření piva. Rozvoj areálu by měl být v souladu s rekonstrukcí zámku a zahrady. Rádi bychom, aby mohl opět sloužit i k oddychu a kulturnímu vyžití občanů. V minulých letech jsme hospodařili s přebytkovým rozpočtem, tak si můžeme dovolit koupit pivovar s vlastních prostředků. I případná půjčka by nebyla tabu. Je to pro nás prostě jedna z priorit. Na následné opravy pak chceme využít dotačních titulů.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Nájmy v městských bytech musí odrážet růst nákladů. Není možné, aby se tyto náklady dotovaly z finančních prostředků města, potažmo ostatních daňových poplatníků. Nájemci v těchto bytech jsou oproti ostatním již tak zvýhodněni. Nemuseli investovat a vlastní nájmy jsou již tak mnohem nižší než je tržní nájemné.  Je třeba si uvědomit, že naprostá většina nájemců je z nízkopříjmových skupin obyvatelstva (bohužel často i z nepřizpůsobivých, ale to je jiné téma) a tak jejich náklady na bydlení, i přesto, že jsou nižší než je běžné, přesahují 30 %  jejich příjmů a proto pobírají ještě doplatek na bydlení. Z toho vyplývá, že výše jejich nákladů na bydlení vlastně nemá na jejich peněženku vliv a prodělává na tom jen rozpočet města, protože náklady na bydlení  nad zmíněných 30 % jsou jim propláceny ve formě sociální pomoci od státu. To je samozřejmě  systémová chyba, protože pracující střední třída musí šetřit například na energiích a zde platí, čím více spotřebujete, tím je příspěvek vyšší.

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Vyškov má díky své poloze velké možnosti, i z hlediska rozpočtu města je důležitá co největší podpora podnikatelů, protože sdílené daně, jsou hlavním příjmem samospráv obecně. Tyto peníze, respektive jejich část, a k tomu jsem se v minulé otázce nedostal, přispějí  k udržení místních poplatků na stejné výši, protože ekonomických pohrom se valí na naše občany mnoho a nesmíme jim zvyšovat životní náklady a také k udržení vstupného do kulturních i sportovních zařízení na současné úrovni.  Důvod nezvyšování vstupného je jasný, tyto aktivity přispívají  k duševnímu a fyzickému rozvoji obyvatel (zejména mládeže) našeho města a to musíme samozřejmě podporovat co nejvíce. A další část peněz bychom vynaložili na budování sportovišť, například lanové centrum nám ve Vyškově chybí, podporu kulturního života, dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory, opravy památek  a další investice z rozpočtu města.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Město Vyškov má bohužel několik chátrajících budov ve svém vlastnictví, jak s nimi naložit by mělo být předmětem referenda, ve kterém by sami občané měli rozhodnout jak s nimi naložit. U zámku je jasné, že opravu nutně potřebuje, jinou otázkou je rozsah těchto oprav, kdy se nepřikláním k megalomanskému projektu z pera současného vedení radnice, jehož součástí je i dostavba nového křídla zámku, to je naprosto nad možnosti města. Osobně nejsem pro zadlužení města kvůli opravám zámku, jehož provoz navíc nikdy nemůže být ekonomicky soběstačný, financování je třeba hledat z mimorozpočtových zdrojů, tedy především fondy EU, státní dotace, případně i z Norských fondů. Chceme mít pěkný zámek a celé město, ale nechceme kvůli tomu zastavit na mnoho let všechny ostatní projekty a celkově život ve městě, takže opravu ano, ale v racionálním měřítku.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Na tuto otázku odpovím podobně jako v předchozím případě a to, že bych nechal v plebiscitu rozhodnout občany našeho města, přičemž by bylo nutné představit spravedlivě obě varianty a dát příznivcům obou řešení stejný prostor k přesvědčování občanů Vyškova zda areál pivovaru koupit či nikoliv, ne tak jak tomu bylo například při referendu o vstupu ČR do EU. Tehdy byly všechny prostředky ze státního rozpočtu přiděleny jen těm, kteří vstup propagovali, odpůrcům nebyla dána ani koruna. Osobně bych chtěl areál obnovit a dovedu si za určitých okolností představit i cestu, že by město pivovar koupilo a areál samo provozovalo. Areál by si totiž na sebe mohl velmi dobře (na rozdíl od zámku) vydělat, kromě vaření piva by se zde mohly konat kulturní akce, také by zde mohlo vzniknout třeba již zmíněné lanové a zábavní centrum jako je třeba Mirákulum v Milovicích, kde byl také využit chátrající areál, v jejich případě kasáren.

VY

1. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Jsme v období, kdy se řada lidí dostává do značných, často existenčních problémů, a to je nutno si uvědomit, že nás zima teprve čeká. Naše Vláda vysílá signály, či radí přikoupit svetry.

Proto se domníváme, že je povinností města pomoci jak jen to půjde a my jsme připraveni o této pomoci jednat.

Budeme chtít určit priority pomoci občanům. V této těžké době nebudeme zvedat nájemné, určitě nebudeme souhlasit se zvyšováním jakýchkoliv poplatků, naopak jsme připraveni některé po nezbytně nutnou dobu zrušit, především pro rodiny s dětmi a seniory. Je zřejmé, že nemalé peníze navíc bude stát chod škol a školek, tělocvičen a sportovišť obecně, kulturních zařízení, zkrátka celého města. To vše se však nesmí promítnout ve zvýšených nákladech na chod kroužků, sportovních klubů, zájmových uskupení, respektive na zvyšování nákladů pro rodiny, občany našeho města. Nesmíme dovolit, aby se ve Vyškově zastavil společenský a sportovní život, aby se děti přestaly věnovat tomu, co je baví a aby se neprohlubovaly… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

2. Jak hodláte využít podnikatelský potenciál Vyškova pro zlepšení života ve městě?

Díky průmyslovým zónám máme ve Vyškově zavedené firmy, které zde jak se říká, zdomácněly. Je zde i řada drobnějších podnikatelů a živnostníků. Vždy byla snaha si vzájemně vyjít vstříc. Někdy to šlo lépe, někdy hůře, ale vždy jsme se snažili nalézt kompromis vyhovující oběma stranám. Podniky, podnikatelé se snažily město podporovat a sponzorsky se podílet na jeho chodu, zejména co se kultury týká. V tom trendu bychom rádi pokračovali, nicméně jsme realisté, a proto v této době počítat s nějakou větší podporou logicky nemůžeme.

3. Myslíte, že by se mělo město zadlužit kvůli investicím do oprav zámku, které ho v dalších letech čekají? Pokud ne, kde byste našli zdroje na financování oprav?

Města jsou obecně schopna získat peníze za velmi dobý úrok, což při dnešní inflaci a v rámci rozumných investic může být dokonce velmi výhodné řešení. Zadlužení tedy dává smysl, pokud je v rozumné míře a je účelně vynaloženo.

A tady vidíme u zámku problém. Nemáme pro něj adekvátní využití! Obrovské investice bude potřeba směřovat do rekonstrukce Besedního domu, který je v neutěšeném stavu a jelikož Vyškov dnes nemá sál (Sokolský dům je už pouze kinem), je potřeba jej zrekonstruovat. Za čtyři roky se Zdravotní škola obehnala jen páskou, aby někoho nezranila padající omítka, musí se tedy také řešit. Nedostatek parkovacích míst, chod města, pomoc občanům v této těžké době a další (viz. náš program) to jsou priority, které budou stát nemalé peníze.

Slibovat, že bude na zámek, je v této chvíli nesmysl.

4. Měl by Vyškov koupit areál tamního pivovaru, pokud mu to stát jako majitel po ukončení soudních sporů s bývalým nájemcem nabídne? Pokud ano, z čeho byste nákup financovali?

Zámecká zahrada s náměstím je obrovský nevyužitý prostor a výzva. Našim záměrem je zrekonstruovat tzv. Čonkův domek v Zámecké zahradě, kde bychom vytvořili zázemí (toalety, šatny) pro zahradu a přilehlé okolí

Jistě, rádi bychom k tomu přidali a začlenili i areál pivovaru, na který všichni rádi vzpomínáme. Ale opět jsme realisté, město nemá prostředky, ani potenciál, aby po skončení právních sporů objekt pivovaru odkoupilo, vařilo tam pivo a smysluplně objekt spravovalo. Město, ale může aktivně vstoupit do jednání s potencionálními investory, tak jak to bylo s MZe domluveno v roce 2018. Je potřeba si uvědomit, že držíme v ruce mocný nástroj v podobě územního plánu.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.