Johann Wolfgang Brügel – německý antifašista a držitel Řádu T. G. Masaryka

V rubrice výročí týdne si představíme Johanna Wolfganga Brügela. Narodil se 3. července 1905 v Hustopečích Auspitz v rodině právníka a soudce.

I Johann Wolfgang se vydal touto cestou a po absolvování německého gymnázia v Brně vystudoval mezi lety 1924 až 1928 práva na německé univerzitě v Praze. Už jako student vstoupil Johann Wolfgang Brügel do Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR.

V meziválečných letech pracoval jako státní úředník a zároveň působil jako tajemník předsedy německých sociálních demokratů a ministra Ludwiga Czecha. Stejně jako Czech i Brügel patřil k těm německým sociálním demokratům, kteří podporovali spolupráci s československou vládou. Od mládí také přispíval do novin a časopisů a později vystupoval i v rozhlase.

V roce 1939 Brügel odešel do francouzského exilu, kde byl aktivní v Československém národním výboru v Paříži. Po okupaci Francie se přesunul do Londýna. Zde pracoval na exilovém ministerstvu pro hospodářskou obnovu v Londýně. Zde byl členem tzv. Zinnerovy skupiny, tedy frakce německých sociálních demokratů, kteří připravovali obnovení Československa a spolupracovali s Benešem. Po roce 1944 se skupinou rozešel. Hluboce totiž nesouhlasil s vystěhováváním Němců z Československa.

Po válce pracoval na ministerstvu průmyslu a zároveň stál v čele Antifašistického výboru hlavního města Prahy. Šlo o orgán tvořený především německými sociálními demokraty, který se stavěl proti odsunům německých antifašistů, a také německojazyčných Židů.

Už v roce 1946 Johann Wolfgang Brügel z Československa odešel. Důvodem byla především nacionálně vypjatá a silně protiněmecky zaměřené atmosféra v zemi. Brügel se proto vrátil do Londýna. Zde psal pro řadu německojazyčných periodik a také pracoval pro BBC.

Od roku 1948 byl činný v exilové československé sociální demokracii. Později také spolupracoval s Ústavem dr. Edvarda Beneše v Londýně a s Československou společností pro vědy a umění; přispíval také do českého exilového tisku.

Johann Wolfgang Brügel se věnoval také mezinárodnímu právu a novodobým československým dějinám. Sepsal na tato témata několik oceňovaných prací. Je to například historie česko-německých vztahů Tschechen und Deutsche 1918 -1938 a Tschen und Deutsche 1939 -1946, dále životopis sociálního demokrata Ludwiga Czecha nebo kniha Stalin und Hitler. Pakt gegen Europa.

Johann Wolfgang Brügel zemřel v roce 1986 v Londýně. V roce 1991 mu prezident Václav Havel in memoriam udělil Řád T. G. Masaryka.

Im Jubiläum der Woche stellen wir den Johann Wolfgang Brügel vor. Brügel wurde am 3. Juli 1905 in Auspitz in einer Rechtsanwalt und Richter-Familie geboren. Nach dem absolvieren des deutschen Gymnasiums in Brünn folgte auch er diesen Weg. In den Jahren 1924-1928 studierte er in Prag Jura an der Deutschen Prager Universität.  Schon als Student trat Brügel der „Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik“ bei. In der Zwischenkriegszeit arbeitete er als Staatangestellte und wirkte als Privatsekretär des DSAP-Vorsitzenden und Sozialministers Ludwig Czech.

Wie Czech, so auch Brügel gehörte zu den deutschen Sozialdemokraten, die die Zusammenarbeit mit der tschechoslowakischen Regierung unterstützten. Seit seiner Jugendzeit schrieb Brügel in Zeitungen und Zeitschriften, später wirkte er auch im Rundfunk. Im Jahre 1939 ging Brügel ins französische Exil, wo er aktiv im Tschechoslowakischen Nationalausschuss in Paris arbeitete. Nach Besetzung Frankreichs ging er nach London, wo er am Exilministerium für den Wirtschaftsaufbau arbeitete. Brügel war Mitglied der sog. „Zinner-Gruppe.“ Also einer Fraktion der deutschen Sozialdemokraten, die die Wiederherstellung der Tschechoslowakei vorbereiteten und mit Beneš zusammenarbeiteten.

Nach dem Jahre 1944 verließ er die Gruppe, weil er mit der Vertreibung der Deutschen nicht einverstanden war. Nach dem Krieg arbeitete Brügel am tschechischen Wirtschaftsministerium und führte den Antifaschistischen Ausschuss der Hauptstadt Prag an. 

Das war ein Organ, welches meistens deutsche Sozialdemokraten bildeten, der gegen Vertreibung deutscher Antifaschisten und deutschsprachiger Juden war. Brügel ging im Jahre 1946 wieder nach London. Grund war die stark nationalistische und antideutsche Stimmung im Land. In London schrieb Brügel für deutschsprachige Periodiken und arbeitete auch für die BBC.

Seit 1948 war er aktiv in der tschechoslowakischen Exilsozialdemokratie. Später arbeitete er auch mit dem Institut des Edvard Benešs, sowie mit der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in London zusammen.  Brügel schrieb auch in die tschechische Exilpresse. Johann Wolfgang Brügel widmete sich auch dem internationalen Recht und der modernen tschechoslowakischen Geschichte. Hier verfasste er einige gewürdigte Arbeiten: z.B. Geschichte der Deutsch-tschechischen Geschichte (Tschechen und Deutsche 1918 -1938 und  Tschechen und Deutsche 1939 -1946), weiter Lebenslaug des Sozialdemokraten Ludwig Czechs oder das Buch „Stalin und Hitler. Pakt gegen Europa.“

Johann Wolfgang Brügel starb am 15. November 1986 in London. Im Jahre 1991 wurde im in Memoriam vom Václav Havel der T.  G.Masaryk-Orden verliehen.